चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
1 राज भिडियो चलचित्र मन्दिर Taplejung/ताप्लेजुङ - 1 राज भिडियो चलचित्र मन्दिर 2074-04-26/-259 Days
2 स्वागत हाइभिजन Taplejung/ताप्लेजुङ - 6 स्वागत हाइभिजन 2070-04-20/-1726 Days
3 अरुण बरुण हाइभिजन संखुवासभा,कोशी - 0 अरुण बरुण हाइभिजन 2069-05-16/-2065 Days
4 एस.के. हाइभिजन हल सोलुखुम्बु,सगरमाथा - 3 एस.के. हाइभिजन हल 2071-04-12/-1369 Days
5 लुक्ला हाइभिजन हल सोलुखुम्बु,सगरमाथा - 8 लुक्ला हाइभिजन हल 2070-12-03/-1499 Days
6 पुर्णिमा मिमिभिजन हल ओखलढुंगा,सगरमाथा - 6 पुर्णिमा मिमिभिजन हल 2071-08-15/-1244 Days
7 बि.एस. हाइभिजन हल ओखलढुंगा,सगरमाथा - 9 बि.एस. हाइभिजन हल 2072-03-22/-1024 Days
8 रेशम हाभिजन हल खोटाङ,सगरमाथा - 9 रेशम हाभिजन हल 2074-06-27/-197 Days
9 भुमिलेण्ड हाइभिजन हल खोटाङ,सगरमाथा - 2 भुमिलेण्ड हाइभिजन हल 2073-11-20/-416 Days
10 श्रेष्ठ मिनि हाइभिजन हल ओखलढुंगा,सगरमाथा - 3 श्रेष्ठ मिनि हाइभिजन हल 2072-05-02/-983 Days