चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
11 मिलन हाइभिजन हल भोजपुर,सगरमाथा - 7 मिलन हाइभिजन हल 2072-06-06/-810 Days
12 एभेरेस्ट हाइभिजन सोलुखुम्ब,सगरमाथा - 2 एभेरेस्ट हाइभिजन 2070-07-01/-1516 Days
13 प्रज्ज्वल हाइभिजन हल सोलुखुम्बु,सगरमाथा - 4 प्रज्ज्वल हाइभिजन हल 2073-04-30/-482 Days
14 संजय चलचित्र पर्षा,नारायणी - 5 संजय चलचित्र 2074-06-30/-56 Days
15 एइ.अन. मिनिभिजन हल काठमाडौं,बागमती - 1 एइ.अन. मिनिभिजन हल 2070-11-29/-1365 Days
16 सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर सिन्धुपाल्चोक,बागमती - 9 सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर 2070-04-24/-1584 Days
17 सैतिम चलचित्र मन्दिर काभ्रेपलाञ्चोक,बागमती - 1 सैतिम चलचित्र मन्दिर 2070-12-02/-1362 Days
18 शुभकामना हैभिजना काभ्रेपलाञ्चोक.बागमती - 8 शुभकामना हैभिजना 2070-07-06/-1511 Days
19 शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर काठमाडौं.बागमती - 3 शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर 2071-04-19/-1224 Days
20 श्री आरुघाट हाइभिजन हल गोर्खा,गण्डकी - 0 श्री आरुघाट हाइभिजन हल 2070-02-01/-1666 Days