चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
21 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (मिरा) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2074-10-20/-383 Days
22 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (राधा) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2075-03-26/-226 Days
23 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (कृष्ण) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-02-18/+834 Days
24 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (गाेपी) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-02-18/+834 Days
25 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (ज) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2077-12-10/+764 Days
26 कलंकी सिनेमा प्रा. लि. (क) Kathmandu/काठमाडौं - 14 डिजिटल सुरेन्द्र तण्डुकार समेत 2076-10-19/+347 Days
27 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (छ) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2077-12-11/+765 Days
28 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (च) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2077-12-10/+764 Days
29 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (ङ) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2079-06-24/+1325 Days
30 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (घ) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2079-06-24/+1325 Days