चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
71 हनुमान चित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 6 डिजिटल तिलक बहादुर थापा 2075-05-25/+272 Days
72 बाबा चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 21 डिजिटल अरूण कुमार शाह तेली 2075-07-13/+321 Days
73 बाबा चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 21 डिजिटल अरूण कुमार शाह तेली 2075-07-13/+321 Days