चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
71 हनुमान चित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 6 डिजिटल तिलक बहादुर थापा 2075-05-25/+196 Days
72 बाबा चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 21 डिजिटल अरूण कुमार शाह तेली 2075-07-13/+245 Days
73 कुमारी चलचित्र मन्दिर Khotang/खोटाङ - 4 डिजिटल कुमारी कृष्णा रार्इ 2073-11-07/-368 Days
74 जानकी चलचित्र मन्दिर Mahottari/महोत्तरी - 1 डिजिटल सन्ताेष श्रेष्ठ 2073-04-23/-566 Days
75 राज चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 4 सेल्युलार्इड राज 2060-05-13/-5294 Days
76 चन्द्र टाकिज Udayapur/उदयपुर - 4 डिजिटल सर्ब बहादुर रार्इ 2078-01-12/+1159 Days
77 बुद्ध चलचित्र मन्दिर Siraha/सिराहा - 4 अनुप कुमार श्रेष्ठ र सत्य नारायणा शाह 2062-02-10/-4656 Days
78 शिव शंकर चित्र मन्दिर Saptari/सप्तरी - 4 डिजिटल शंकर प्रसाद काेइराला 2077-01-13/+795 Days
79 श्याम चित्र मन्दिर प्रा. लि. Siraha/सिराहा - 1 सेल्युलार्इड कैलाश प्रसाद गुप्ता 2075-11-12/+367 Days
80 शुभलक्ष्मी चित्रालय Udayapur/उदयपुर - 2 डिजिटल जगदिश प्रसाद गुप्ता 2076-09-25/+685 Days