चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
71 चन्द्र टाकिज Udayapur/उदयपुर - 4 डिजिटल सर्ब बहादुर रार्इ 2078-01-12/+923 Days
72 राज चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 4 सेल्युलार्इड राज 2060-05-13/-5530 Days
73 कुमारी चलचित्र मन्दिर Khotang/खोटाङ - 4 डिजिटल कुमारी कृष्णा रार्इ 2073-11-07/-604 Days
74 बाबा चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 21 डिजिटल अरूण कुमार शाह तेली 2075-07-13/+9 Days
75 हनुमान चित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 6 डिजिटल तिलक बहादुर थापा 2075-05-25/-40 Days
76 हिमालय टाकिज Morang/मोरङ - 14 डिजिटल बासुदेव थापा 2075-09-22/+80 Days
77 शुशिला चलचित्र मिन्दर Morang/मोरङ - 1 डिजिटल भगत लामा पाख्रीन 2075-09-22/+80 Days
78 शिवशक्ती चलचित्र मन्दिर Bhojpur/भोजपुर - 10 डिजिटल सुर्ज बहादुर रार्इ 2079-06-09/+1436 Days
79 शिव शम्भु डिजिटल सिनेमा Sunsari/सुनसरी - 15 डिजिटल राेहित कुमार शाह 2079-06-09/+1436 Days
80 शिव सिनेमा प्रा.लि. Sunsari/सुनसरी - 12 डिजिटल फणिन्द्र प्रसाद अाचार्य 2077-06-17/+714 Days