चलचित्र नगरीको गुरु योजना तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०१।२९ः प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०१।२९ः यस चलचित्र विकास बोर्डको आ.व. २०७३/०७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका लाकुरी डाँडा वडा नं. ९ मा पर्ने करिब १५०० रोपनी क्षेत्रमा चलचित्र नगरी स्थापना गर्नको लागि गुरू योजना (Master Plan) तयार गर्न परामर्श सेवा लिनुपर्ने भएकोले सो कार्यसँग सम्बन्धित ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यालय समयमा देहायका विवरण सहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० र नियमावली, २०६४ को नियम ७० बमोजिमको आशयपत्र (Expression of Interest (EOI)) पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

देहायः–
१.    आशयपत्रको योग्यताः
(क)    नवीकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाणपत्र,
(ख) मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, (ग) आ.व. २०७२÷०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र
२.     गर्नुपर्ने कार्यको संक्षिप्त विवरणः
(क)    चलचित्र नगरी निर्माण क्षेत्रको विस्तृत सर्वेक्षण,
(ख)    ईण्डियन फिल्म सिटी सेन्टरको स्थलगत अध्ययन भ्रमण,
(ग)    गुरू योजना तयारी,
(घ)    गुरू योजना अनुसार संरचना निर्माण हुने स्थानको माटो परीक्षण,
(ङ)    गुरू योजना अनुसार निर्माण हुने संरचनाको विस्तृत डिजाईन, ड्रइङ्ग, लागत अनुमान र बील अफ क्वान्टीटी,
(च)    अन्य गर्नुपर्ने कार्यको अवधारणा पत्र बोर्डबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(छ)    प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने ।
३.    आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र त्यस्तो कार्य गर्नसक्ने क्षमता ।
४.    फर्म वा कम्पनीको विवरण र प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिगत विवरणसहितको हस्ताक्षर भएको Bio-data संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
५.    फर्म वा कम्पनीले समूह, संगठन वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा परामर्श सेवा दिने भए त्यस्ता फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, विवरण तथा मुख्य भई काम गर्ने फर्म वा कम्पनीको नाम ।

सूचनाः  Download FDB Notice for MASTER PLAN for FILM CITY – EOI.pdf

प्रस्ताब फारम (Expression of Interest for Selection of Engineering Consulting Firm for Preparation of Detailed Project Report on Planning and Design of the Proposed Film City in Dolakha District):Proposal – Detailed Project Report for Film City – Expression of Interest

Related Posts