चलचित्र नगरीको गुरु योजना तयार सम्बन्धी सूचना


नेपाल सरकार
सूचना तथा संचार मन्त्रालय
चलचित्र विकास बोर्ड, सरस्वतीनगर, चावाहिल, काठमाडौंको
चलचित्र नगरीको गुरु योजना तयार सम्बन्धी सूचना
पुनः प्रकाशित मिति ः२०७४।०२।२५
यस चलचित्र विकास बोर्डको आ.व.२०७३÷०७४ को स्वीकृत बाषर््िाक कार्यक्रम अनुसार दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका लाकुरी डाडा वडा नं. ९ मा पर्ने करिव १५०० रोपनी क्षेत्रमा चलचित्र नगरी स्थापना गर्नको लागि गुरु योजना ९ःबकतभच एबिल० तयार गर्न परामर्श सेवा लिनु पर्ने भएकोले सो कार्य संग सम्बन्धित ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र कार्यालय समयमा देहायका विवरण सहित सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ३० र नियमावली,२०६४ को नियम ७० बमोजिमको आशयपत्र(भ्हउचभककष्यलक या क्ष्लतभचभकत) पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
देहायः–
१. आशयपत्रको योग्यताः
(क) नविकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाणपत्र (ख) मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र (ग) आ.ब. २०७२÷०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र
२. ै गर्नु पर्नेे कार्यको संक्षिप्त विवरण ः
(क) चलचित्र नगरी निर्माण क्षेत्रको बिस्तृत सर्वेक्षण
(ख) ईण्डियन फिल्म सिटी सेन्टरको स्थलगत अध्ययन भ्रमण
(ग) गुरुयोजना तयारीका लागि अवधारणा पत्र बोर्डबाट प्राप्त गर्न सकिने छ। ।
(घ) गुरु योजना अनुसार संरचना निर्माण हुने स्थानको माटो परिक्षण
ङ) गुरु योजना अनुसार निर्माण हुने संरचनाको बिस्तृत डिजाईन, ड्रइङ, लागत अनुमान र बिल अफ क्वान्टीटी
च) अन्य गर्नू पर्ने कार्यको अवधारणा पत्र बोर्डको वेवसाईट धधध।ाष्mि।नयख।लउ, बाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
छ) प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने ।
३. आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र त्यस्तो कार्य गर्नसक्ने क्षमताः
४. फर्म वा कम्पनीको विवरण र प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको बैयक्तिगत विवरण सहितको हस्ताक्षर भएको द्यष्य(मबतब संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
५. फर्म वा कम्पनीले समूह, संगठन वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा परामर्श सेवा दिने भए त्यस्ता फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, विवरण तथा मुख्य भई काम गर्ने फर्म वा कम्पनीको नाम ।
६. विगत सात वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिका काम र स्थानको विवरण उल्लेख हुनु पर्नेछ ।
७. आ.व. ०७२÷७३, ०७१÷७२ र ०७०÷७१ मा औसत रु. १,१०,००,०००।–(एक करोड दशलाख रुपैयाँ) को आर्थिक कारोबार गरेको प्रमाणित वासलात र नाफा–नोक्सान खाता (द्यबबिलअभ क्जभभत, एचयाष्त ७ ीयकक ब्अअयगलत) संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
८. आशयपत्र पेश गर्नुपर्ने स्थानः चलचित्र विकास बोर्ड, सरस्वतीनगर, चावहिल,काठमाडौं, सम्पर्क नं. ०१४८१२३८७
९. आशयपत्रदाताको सम्पर्क ठेगाना, फोन नं. र सम्पर्क व्यक्ति उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

download film city notice

filmcity notice

Download film city form:

application form

Related Posts