Downloads

1) Film Rules 2057 In english file icon pdf

2) Film Rules (2057) in Nepali file icon pdf

3) Film Act 2057 in Nepali file icon pdf

4) Film Act 2057 in English file icon pdf

FILM EXHIBITION PERMISSION APPLICATION FORMS
(चलचित्र प्रदर्शन इजाजत पत्र सम्बन्धी दरखास्त फारमहरू)

१. चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजत पत्रका लागि दिइने दरखास्त फारम

२. चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजत पत्रका लागि दिइने दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूकाे चेक लिस्ट फारम

३. चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजत पत्र नवीकरणका लागि दिइने दरखास्त फारम

४. चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजत पत्र नवीकरणका लागि दिइने दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूकाे चेक लिस्ट फारम

 

FILM DISTRIBUTION PERMISSION APPLICATION FORMS
(चलचित्र वितरण इजाजत पत्र सम्बन्धी दरखास्त फारमहरू)

१. चलचित्र वितरण गर्न दिइने इजाजत पत्रका लागि दिइने दरखास्त फारम

२. चलचित्र वितरण गर्न दिइने इजाजत पत्रका लागि दिइने दरखास्त चेक लिस्ट फारम

 

Related Posts