प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना (अा.व. २०७५।७६)

नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
चलचित्र विकास बोर्ड
सरस्वतीनगर, चाबहिल, काठमाडौं 

प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०५।१९)

यस चलचित्र विकास बोर्डको आ.व. २०७५।७६ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चलचित्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला स्वदेशी संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने किसिमका कार्यशाला, गोष्ठी तथा तालिम आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यक्रमको प्रस्ताब पन्ध्र दिनभित्र निम्न शर्तहरूको अधीनमा रही पेश गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला संघ, संस्थाहरूका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरूः
१.   आ.व. २०७५।७६ का लागि नवीकरण गरेको फर्म वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा दर्ता प्रमाणपत्र वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र आ.व. २०७३।७४ सम्मको करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदनमा रू. १०।– को टिकट टाँसी गरी यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयसम्म कार्यक्रमको प्रस्ताब चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

२.   नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संघ, संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताब पेश गर्दा देहायका विवरण अनिवार्य खुलाउनु पर्नेछः
(क) कार्यक्रमको लक्ष्य एवं उद्देश्य,
(ख) कार्यक्रमबाट चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा पुग्न सक्ने योगदानको विवरण,
(ग) कार्यक्रम गर्दा लाभान्वित हुने वर्ग वा क्षेत्र,
(घ)  कार्यक्रममा सहभागी हुने सहभागीहरूको योग्यता एवं संख्या,
(ङ)  कार्यक्रममा सहभागी हुने स्रोत ब्यक्तिको अनुभव र योग्यता,
(च) यस अघि यस्तै प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चलचित्र विकास बोर्डबाट आर्थिक सहयोग भए, नभएको भएको भए रकम खुलाउनु पर्ने ।
(छ) कार्यक्रम गर्ने स्थान, समय र मिति ।
(ज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्य कुनै निकाय वा संघ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुने भए सो सम्बन्धी विवरण ।
(झ)  कार्यक्रममा खर्च हुने शिर्षक सहितको अनुमानित लागतमा बोर्डबाट व्यहोर्नु पर्ने रकम खुलाउनु पर्नेछ ।
(ञ) कार्यक्रममा बोर्डका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई समावेश गर्ने कुरा ।

३.   प्रस्ताब सम्बन्धी कागजात दाखिला गर्ने अन्तिम दिन विदा परे विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन प्रस्ताब दर्ता गर्न सकिनेछ ।
४.   प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने, आंशिक स्वीकृत गर्ने वा कुनै कारण नजनाई अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बोर्डमा नीहित रहने छ ।
५.   प्रस्ताब सम्बन्धी कागजातको प्रत्येक पानामा प्रस्ताबदाताले दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाउनु पर्नेछ ।
६.   रीत नपुगी र म्याद नाघिआएको प्रस्ताब उपर कुनै कारबाही हुनेछैन ।
७.   यो सूचना चलचित्र विकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेवसाईट http://ww.film.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।
८.   सूचनामा उल्लेख नभएका कुराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ ।

Related Posts