चलचित्रघर : राज भिडियो चलचित्र मन्दिर

नाम : राज भिडियो चलचित्र मन्दिर

ठेगाना : Taplejung/ताप्लेजुङ ,ईलाम-1-छैन

प्रबिधि : celluloid/सेल्युलाईड

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : राज भिडियो चलचित्र मन्दिर