चलचित्रघर : सैतिम चलचित्र मन्दिर

नाम : सैतिम चलचित्र मन्दिर

ठेगाना : काभ्रेपलाञ्चोक,बागमती ,खार्पाचोक-1-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : सैतिम चलचित्र मन्दिर