चलचित्रघर : चन्द्रबिन्दु हाइभिजन हल

नाम : चन्द्रबिन्दु हाइभिजन हल

ठेगाना : सल्यान,राप्ति ,देबस्थल-2-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : चन्द्रबिन्दु हाइभिजन हल