वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: सिने कला मुभिज (Cine Kala Movies)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-14 का.म.न.पा.,कुलेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: श्रीमती प्रभा श्रेष्ठ