वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: कुमारी माई मुभिज (Kumari Mai Movies)

ठेगाना: Parsa/पर्सा-9 वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका,रामटाेल

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: मीना कुमारी