वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: एप्पल र्इन्टरटेनमेण्ट प्रा.लि. (Apple Entertainment Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Bhaktapur/भक्तपुर-16 भक्तपुर न.पा.,बाराहीस्थान

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: नकिम उदिन