वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: प्याराडिज्म कम्युिनकेसन प्रा.लि. (Pyaradism Communation Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-2 का.म.न.पा.,खुसार्नीटार

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: रिशेष के.सी.