वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: विन्धेश्वरी सिने अार्ट (Bindheswori Cine Art)

ठेगाना: Kaski/कास्की-12 न.पा.,लेखनाथ

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: हिरराम बराल