वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: फिल्म फेयर र्इन्टरनेशनल अार्टस प्रा.लि. (Film Fare Enternational Arts Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-32 का.म.न.पा.,अनामनगर

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: यज्ञ राज घिमिरे