विशेष चलचित्र २०७६ र २०७७ सम्बन्धी सूचना

None | Published: None | Views: 4395

विशेष चलचित्र २०७६ र २०७७ सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।१।१५): चलचित्र विकास बोर्डको २१औं वार्षिर्कोत्सवको अवसरमा कला र प्रविधिमा रचनात्मक प्रयोग सहित राष्ट्रियरूपमा योगदान पुर्याउन सक्ने त्यस्ता विशेष चलचित्रहरू छनोट गर्ने र तिनलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिने भएकाले सोका लागि निम्न सर्तहरूको अधीनमा रही स्वदेशी चलचित्रहरूको सहभागिताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

र्तहरूः

१.     चलचित्र निर्माताले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

२.    २०७६ वैशाख १ गतेदेखि २०७ चैत्र मसान्तभित्र जाँच भएका चलचित्रहरू विशेष चलचित्र छनोटमा सहभागी हुन सक्नेछन्।

३.    दरखास्त साथ चलचित्र निर्माण गर्न दिइने इजाजतपत्र, चलचित्र जाँच प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र चलचित्र अवलोकनका लागि सम्बन्धित चलचित्रको MPEG Content, MP4, वा DCP बुझाउनुपर्नेछ ।

४.    चलचित्र कथानक चलचित्र हुनु पर्नेछ ।           

५.    तोकिएको समयभन्दा पछि प्राप्त हुने दरखास्त उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

६.    यस सम्बन्धी सर्वाधिकार चलचित्र विकास बोर्डमा निहित रहनेछ ।

७.    यस सम्बन्धमा अन्य कुराहरू बुझ्नु परेमा चलचित्र विकास बोर्डमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

८.    यो सूचना चलचित्र विकास बोर्डको वेवसाईट www.film.gov.np मा र बोर्डको सूचना पाटीमा समेत हेर्न सकिनेछ ।

९.    दरखास्त फारम बोर्डको कार्यालय वा बोर्डको वेवसाइट www.film.gov.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

१०. दरखास्त फारम र आवश्यक कागजात संलग्न गरी बोर्डको विशेष चलचित्र छनोट समितिको मेल ठेगाना specialfilm2078@gmail.com मा पठाउन सकिनेछ .

११.    अन्य र्तहरु दरखास्त फारममा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

 

विस्तृत जानकारीका लागिः

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चलचित्र विकास बोर्ड

सरस्वतीनगर, चाबहिल, काठमाडौं

सम्पर्क टेलिफोनः ०१- ४८२२८६०

http://www.film.gov.np

मेल ठेगानाः specialfilm2078@gmail.com

Downloads:

 विशेष चलचित्र दरखास्त फारम २०७६ र २०७७ WORD

 विशेष चलचित्र दरखास्त फारम २०७६ र २०७७ PDF