स्टोरी बैंकमा चलचित्रको पटकथा संकलनका लागि ३० दिन म्याद थप सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८।६।९)

10 months, 2 weeks ago | Published: Sept. 24, 2021, 9:52 p.m. | Views: 2612

स्टोरी बैंकमा चलचित्रको पटकथा संकलनका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८।६।९): स्वदेशी चलचित्रको विकास, प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि मौलिक, ऐतिहासिक, यथार्थपरक, कलात्मक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सन्देशमूलक एवं राष्ट्रियताको पहिचानमा आधारित कथावस्तुमा चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहनका लागि उत्कृष्ट पटकथाको छनौट गरी सहनिर्माण गर्ने, कथा लेखनमा लेखकहरुलाई आवश्यक पर्दा विशेषज्ञ समेत उपलब्ध गराउने र त्यस्ता पटकथामा निर्माण भएका चलचित्रहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैरव्यवसायिक प्रदर्शनलाई प्रोत्साहित गर्न लागिएको हुँदा यस बोर्डबाट स्वीकृत ढाँचाको दरखास्त फारम भरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र बोर्डको कार्यालय वा ईमेल ठेगाना strorybankfdb@gmail.com मा मा पेश गर्नहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सहभागिताका शर्तहरु मिति २०७८।४।१२ मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।


सूचना सम्बन्धी विस्तृत विवरण बोर्डको सूचना पाटी र वेवसाइट https://www.film.gov.np/notices/22/ मा हेर्न सकिनेछ ।


दरखास्त फारमः Storybank_application_form_PDF | Storybank_application_form_WORD

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मितिः २०७८।७।७, आइतबार

सम्पर्क नम्बरः ०१–४८२२८६०,४८१२३३२

ईमेल– strorybankfdb@gmail.com