This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


Citizen Charter

नेपाल सरकार
चलचित्र विकास बोर्ड
चाबहिल, काठमाडौं

बडापत्र (CITIZEN CHARTER)

दर्शन तथा वितरण शाखा

सि. नं. कार्य विवरण
(प्रदान गरिने सेवा)
आवश्यक पर्ने कागजातहरू लाग्ने दस्तुर लाग्ने समय सम्बन्धित शाखा र
जिम्मेवार अधिकारी

Related Posts