बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (कार्तिक-पाैष २०७७)

1 year, 4 months ago| Published: March 18, 2021, 10:12 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७७ कार्तिक, मंसीर र पाैष महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 Bibaran Report (Kartik-Poush 2077)