बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (माघ, फागुन र चैत्र २०७८)

2 months ago| Published: April 21, 2022, 5:14 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७८ माघ, फागुन र चैत्र महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 SuchanakoHak_MAGH_Chaitra_3months_2078